skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ocean Modelling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process.(Report)

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B. ; Shokin, Yuri I.

Ocean Modelling, Oct, 2012, Vol.56, p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid ; Shokin, Yuriy; Dutykh, Denys (Editor)

Ocean Modelling, 01 October 2012, Vol.56, pp.43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003 ; E-ISSN: 1463-5011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B ; Shokin, Yuri I

Ocean Modelling, October 2012, Vol.56, pp.43-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003 ; E-ISSN: 1463-5011 ; DOI: 10.1016/j.ocemod.2012.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...