skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Occupational and Environmental Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
RoboCup 2013: Robot World Cup XVII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RoboCup 2013: Robot World Cup XVII

Behnke, S. ; Veloso, M. ; Visser, A. ; Xiong, R.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Behnke, Sven (Editor) ; Veloso, Manuela (Editor) ; Visser, Arnoud (Editor) ; Xiong, Rong (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783662444672 ; ISBN: 3662444674 ; E-ISBN: 9783662444689 ; E-ISBN: 3662444682 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44468-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Visser, A
  2. Kleinberg, Jon M
  3. Tygar, Doug
  4. Pandu Rangan, C
  5. Hutchison, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...