skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Nhan đề tạp chí: Occupational and Environmental Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review and meta-analysis of cancer risks in relation to Portland cement exposure

Cohen, Sarah S ; Sadoff, Margaret M ; Jiang, Xiaohui ; Fryzek, Jon P ; Garabrant, David H

Occupational and environmental medicine, November 2014, Vol.71(11), pp.796-802 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1470-7926 ; PMID: 25143515 Version:1 ; DOI: 10.1136/oemed-2014-102193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractional exhaled nitric oxide among cement factory workers: a cross sectional study

Tungu, Alexander Mtemi ; Bråtveit, Magne ; Mamuya, Simon D ; Moen, Bente E

Occupational and environmental medicine, May 2013, Vol.70(5), pp.289-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1470-7926 ; PMID: 23243102 Version:1 ; DOI: 10.1136/oemed-2012-100879

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has European Union legislation to reduce exposure to chromate in cement been effective in reducing the incidence of allergic contact dermatitis attributed to chromate in the UK?

Stocks, S J ; Mcnamee, R ; Turner, S ; Carder, M ; Agius, R M

Occupational and environmental medicine, February 2012, Vol.69(2), pp.150-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1470-7926 ; PMID: 21849347 Version:1 ; DOI: 10.1136/oemed-2011-100220

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk of lung cancer among masons in Iceland

Rafnsson, V ; Gunnarsdottir, H ; Kiilunen, M

Occupational and environmental medicine, March 1997, Vol.54(3), pp.184-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0711 ; PMID: 9155779 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiilunen, Mirja
  2. Sadoff, Margaret M.
  3. Garabrant, David H.
  4. Cohen, Sarah S
  5. Bråtveit, Magne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...