skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: OECD iLibrary xóa Nhan đề tạp chí: OECD economic surveys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Economic Surveys: Poland 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Poland 2001

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Poland

Series E-ISSN: 1999-060X ; ISBN: 9789264190313 ; ISBN: 9264190317 ; E-ISBN: 9789264192980 ; E-ISBN: 9264192980 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-pol-2001-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
OECD Economic Surveys: Czech Republic 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Czech Republic 2000

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Czech Republic

Series E-ISSN: 1999-0561 ; ISBN: 9789264175327 ; ISBN: 9264175326 ; E-ISBN: 9789264177321 ; E-ISBN: 9264177329 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-cze-2000-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
OECD Economic Surveys: Turkey 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Turkey 2001

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Turkey

Series E-ISSN: 1999-0480 ; ISBN: 9789264190252 ; ISBN: 9264190252 ; E-ISBN: 9789264188884 ; E-ISBN: 9264188886 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-tur-2001-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
OECD Economic Surveys: United States 1999
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: United States 1999

OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: United States

Series E-ISSN: 1999-0103 ; ISBN: 9789264169821 ; ISBN: 9264169822 ; E-ISBN: 9789264167292 ; E-ISBN: 9264167293 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-usa-1999-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
OECD Economic Surveys: Hungary 2000
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Hungary 2000

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Hungary

Series E-ISSN: 1999-0529 ; ISBN: 9789264175303 ; ISBN: 926417530X ; E-ISBN: 9789264177307 ; E-ISBN: 9264177302 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-hun-2000-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
OECD Economic Surveys: Czech Republic 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Czech Republic 2001

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Czech Republic

Series E-ISSN: 1999-0561 ; ISBN: 9789264191389 ; ISBN: 9264191380 ; E-ISBN: 9789264193918 ; E-ISBN: 926419391X ; DOI: 10.1787/eco_surveys-cze-2001-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
OECD Economic Surveys: Brazil 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Brazil 2001

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Economic Surveys: Brazil

Series E-ISSN: 1999-0820 ; ISBN: 9789264191419 ; ISBN: 9264191410 ; E-ISBN: 9789264193949 ; E-ISBN: 9264193944 ; DOI: 10.1787/eco_surveys-bra-2001-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...