skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Cơ sở dữ liệu: OECD iLibrary xóa Nhan đề tạp chí: OECD Working Papers on International Investment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Treaties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice

David Gaukrodger

OECD Working Papers on International Investment

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jxvk6shpvs4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investment Policies Related to National Security: A SURVEY OF COUNTRY PRACTICES

Wehrlé, Frédéric ; Pohl, Joachim

OECD Working Papers on International Investment, 2016, Issue 2, pp.1,3,7-78

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/5jlwrrf038nx-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Societal benefits and costs of International Investment Agreements: A CRITICAL REVIEW OF ASPECTS AND AVAILABLE EMPIRICAL EVIDENCE

Pohl, Joachim

OECD Working Papers on International Investment, 2018, Issue 1, pp.0_1,1,4-74

E-ISSN: 1815-1957 ; DOI: 10.1787/e5f85c3d-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...