skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Nhan đề tạp chí: OECD Science, Technology and Industry Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive innovation policies: Lessons from international case studies

Sandra Planes-Satorra ; Caroline Paunov

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/a09a3a5d-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Crunchbase for economic and managerial research

Jean-Michel Dalle ; Matthijs Den Besten ; Carlo Menon

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/6c418d60-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene editing for advanced therapies: Governance, policy and society

Hermann Garden ; David Winickoff

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/8d39d84e-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A portrait of innovative start-ups across countries

Stefano Breschi ; Julie Lassébie ; Carlo Menon

OECD Science, Technology and Industry Working Papers

E-ISSN: 1815-1965 ; DOI: 10.1787/f9ff02f4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Design and its Role in Innovation

Galindo-Rueda, Fernando ; Millot, Valentine

OECD Science, Technology and Industry Working Papers, Jan 19, 2015, Vol.2015(1), pp.1,3-4,6-51

DOI: 0009610170; 10.1787/5js7p6lj6zq6-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...