skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Nhan đề tạp chí: OECD Regional Development Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subnational Infrastructure Investment in OECD Countries: Trends and Key Governance Levers

Dorothée Allain-Dupré ; Claudia Hulbert ; Margaux Vincent

OECD Regional Development Working Papers

E-ISSN: 2073-7009 ; DOI: 10.1787/e9077df7-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic Crowdfunding: A COLLECTIVE OPTION FOR LOCAL PUBLIC GOODS?

Charbit, Claire ; Desmoulins, Guillaume

OECD Regional Development Working Papers, Mar 17, 2017, Vol.2017(2), pp.1-2,5-39

E-ISSN: 2073-7009 ; DOI: 10.1787/b3f7a1c5-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...