skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Nhan đề tạp chí: OECD Health Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Readiness of electronic health record systems to contribute to national health information and research

Jillian Oderkirk

OECD Health Working Papers

E-ISSN: 1815-2015 ; DOI: 10.1787/9e296bf3-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive growth and health

Chris James ; Marion Devaux ; Franco Sassi

OECD Health Working Papers

E-ISSN: 1815-2015 ; DOI: 10.1787/93d52bcd-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring social protection for long-term care

Tim Muir

OECD Health Working Papers

E-ISSN: 1815-2015 ; DOI: 10.1787/a411500a-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health Analysis Profiles (MhAPs): Sweden

Patana, Pauliina

OECD Health Working Papers, Jul 3, 2015, Issue 82, pp.0_1,3,6-43

DOI: 0009940743; 10.1787/5jrxr7qx6ctb-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How OECD health systems define the range of good and services to be financed collectively

Auraaen, Ane ; Fujisawa, Rie ; de Lagasnerie, Grégoire ; Paris, Valérie

OECD Health Working Papers, Nov 2, 2016, Issue 90, pp.0_1,3-4,8-112

DOI: 10.1787/5jlnb59ll80x-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jillian Oderkirk
  2. Franco Sassi
  3. Devaux, Marion
  4. Chris James
  5. Marion Devaux

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...