skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Nhan đề tạp chí: OECD Education Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PISA for development technical strand c: Incorporating out-of-school 15- year-olds in the assessment

Roy Carr-Hill

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5js0bsln9mg2-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting teachers and schools to promote positive student behaviour in England and Ontario (Canada): Lessons for Latin America

Gabriela Moriconi ; Julie Bélanger

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5js333qmrqzq-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning support staff: A literature review

Francesc Masdeu Navarro

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5jrnzm39w45l-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining school context and its influence on teachers: linking Talis 2013 with PISA 2012 student data

Bruce Austin ; Olusola O. Adesope ; Brian F. French ; Chad Gotch ; Julie Bélanger ; Katarzyna Kubacka

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5js3f5fgkns4-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Makes a School a Learning Organisation?

Marco Kools ; Louise Stoll

OECD Education Working Papers

E-ISSN: 1993-9019 ; DOI: 10.1787/5jlwm62b3bvh-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age, Ageing and Skills: RESULTS FROM THE SURVEY OF ADULT SKILLS

Paccagnella, Marco

OECD Education Working Papers, Apr 21, 2016, Issue 132, pp.1,3-4,7-74

DOI: 10.1787/5jm0q1n38lvc-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adults with low literacy and numeracy skills: A LITERATURE REVIEW ON POLICY INTERVENTION

Windisch, Hendrickje

OECD Education Working Papers, Jul 7, 2015, Issue 123, pp.0_1,3-4,8-125

DOI: 0009854236; 10.1787/5jrxnjdd3r5k-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...