skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Nhan đề tạp chí: OECD Corporate Governance Working Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of Financial Groups

Takahiro Yasui

OECD Corporate Governance Working Papers

E-ISSN: 2223-0939 ; DOI: 10.1787/5jlv1m6zq3nx-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stocktaking of Anti-Corruption and Business Integrity Measures for Southern African SOEs

Mary Crane-Charef

OECD Corporate Governance Working Papers

E-ISSN: 2223-0939 ; DOI: 10.1787/5jrtd6fghvf1-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takahiro Yasui
  2. Yasui, Takahirommnmmverfasserin
  3. Crane-Charef, Mary
  4. Crane - Charef, Mary
  5. Mary Crane-Charef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...