skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Nhan đề tạp chí: Nutrition research reviews xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food, Mood and Appetite

Rogers, P. J

Nutrition Research Reviews, 1995, Vol.8(1), pp.243-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-4224 ; E-ISSN: 1475-2700 ; DOI: 10.1079/NRR19950015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rogers, P J
  2. Rogers, P. J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...