skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Nutrition &Amp; Diabetes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific gut microbiota features and metabolic markers in postmenopausal women with obesity

Brahe, L K ; Le Chatelier, E ; Prifti, E ; Pons, N ; Kennedy, S ; Hansen, T ; Pedersen, O ; Astrup, A ; Ehrlich, S D ; Larsen, L H

Nutrition & diabetes, 15 June 2015, Vol.5, pp.e159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-4052 ; PMID: 26075636 Version:1 ; DOI: 10.1038/nutd.2015.9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pedersen
  2. Kennedy, S.
  3. Pons, N.
  4. Brahe, L.K.
  5. Prifti, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...