skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Nhan đề tạp chí: Nutrition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of parenteral nutrition supplemented with glutamine or glutamine dipeptides on liver antioxidant and detoxication systems in rats

Matilla, B ; Ortíz, J ; González, P ; García-Díez, F ; Jorquera, F ; Culebras, J M ; González-Gallego, J ; Tuñón, M J

Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), February 2000, Vol.16(2), pp.125-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0899-9007 ; PMID: 10696636 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tuñón, María J
  2. Matilla, Belén
  3. Ortíz, J
  4. Jorquera, Francisco
  5. Tuñón, M.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...