skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Nhan đề tạp chí: Nuclear medicine and biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8051 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MONICA: a compact, portable dual gamma camera system for mouse whole-body imaging

Xi, Wenze ; Seidel, Jurgen ; Kakareka, John W. ; Pohida, Thomas J. ; Milenic, Diane E. ; Proffitt, James ; Majewski, Stan ; Weisenberger, Andrew G. ; Green, Michael V. ; Choyke, Peter L.

Nuclear Medicine and Biology, 2010, Vol.37(3), pp.245-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-8051 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2009.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Majewski, S.
  2. Milenic, Diane E
  3. Pohida, Thomas J.
  4. Kakareka, John W
  5. Seidel, Jurgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...