skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Nuclear Science Symposium xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional distribution: an architecture for multi-user computer networks in instrumentation

Dimmler, D.G.

Nuclear science symposium, 1973

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A FASTBUS Segment Management and Interface Unit

Farr, W. ; Levit, L.B. ; Roush, R.

IEEE Trans. Nucl. Sci., 1984, Vol.31(1)

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple FASTBUS to ethernet interface

Baudendistel, K. ; Dobinson, R.W. ; Downing, R.W. ; Herbert, M.J.

IEEE Trans. Nucl. Sci., 1985, Vol.NS-32

TRN: 85-026078

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress on the on the VAX-FASTBUS interface at KEK

Hayano, R.S. ; Yasu, Y.

IEEE Trans. Nucl. Sci., 1985, Vol.NS-32

TRN: 85-026089

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

DAPHNE: a multiprocessor data acquisition system for nuclear physics

Welch, L.C.

IEEE Trans. Nucl. Sci., 1985, Vol.NS-32

TRN: 85-026080

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farr, W.
  2. Dobinson, R.W.
  3. Levit, L.B.
  4. Dimmler, D.G.
  5. Yasu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...