skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nuclear Physics A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition state rates and mass asymmetric fission barriers of compound nuclei 90,94,98Mo

Jing, K.X ; Moretto, L.G ; Veeck, A.C ; Colonna, N ; Lhenry, I ; Tso, K ; Hanold, K ; Skulski, W ; Sui, Q ; Wozniak, G.J

Nuclear Physics, Section A, 1999, Vol.645(2), pp.203-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/S0375-9474(98)00606-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...