skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Nhan đề tạp chí: Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advanced Photon Source looks to the future

Fenner, Richard B ; Gerig, Rodney E ; Murray Gibson, J ; Gluskin, Efim ; Long, Gabrielle G ; Mills, Dennis M ; Ruzicka, William G

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2007, Vol.582(1), pp.5-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2007.08.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Long, Gg
  2. Fenner, R. B
  3. Long, Gabrielle G.
  4. Mills, D. M
  5. Gerig, Rodney E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...