skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of Music Therapy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truly Nordic?

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 03 April 2015, Vol.24(2), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2015.1001146

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music in therapy and in daily life: health of musicians, concepts of aesthetics, measurement, and new media

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 08 August 2018, Vol.27(4), pp.257-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2018.1478941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2013, Vol.22(1), pp.89-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2013.766486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Threats to legitimacy?

Bradt, Joke

Nordic Journal of Music Therapy, 08 August 2017, Vol.26(4), pp.291-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1328033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2013, Vol.22(2), pp.173-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2013.797700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2013, Vol.22(3), pp.274-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2013.842760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About becoming a music therapist

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2012, Vol.21(2), pp.103-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.685271

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guidelines for publishing mixed methods research studies in the Nordic Journal of Music Therapy

Bradt, Joke

Nordic Journal of Music Therapy, 02 October 2015, Vol.24(4), pp.291-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2015.1067065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2015, Vol.24(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2015.990254

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take Five

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 January 2017, Vol.26(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1251674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connections

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 October 2013, Vol.22(3), pp.177-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2013.842756

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the black box

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 20 October 2017, Vol.26(5), pp.393-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2017.1351701

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in physiological metrics during Native American flute playing

Miller, Eric B ; Goss, Clinton F

Nordic Journal of Music Therapy, 03 April 2015, Vol.24(2), pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2014.908944

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thoughts on WFMT's Definition of Music Therapy

Haase, Ulrike

Nordic Journal of Music Therapy, 01 June 2012, Vol.21(2), pp.194-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.678373

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International perspectives

Bradt, Joke

Nordic Journal of Music Therapy, 20 October 2018, Vol.27(5), pp.331-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2018.1515743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The importance of being aware of what we don't know

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2012, Vol.21(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2012.641331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 01 February 2011, Vol.20(1), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2011.536634

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Signal and noise in music therapy outcome studies

Gold, Christian

Nordic Journal of Music Therapy, 04 May 2014, Vol.23(2), pp.97-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2014.908610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upcoming Events

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2014, Vol.23(1), pp.95-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2014.876252

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The black hole - or is music a black box?

Bonde, Lars Ole

Nordic Journal of Music Therapy, 02 January 2016, Vol.25(1), pp.105-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0809-8131 ; E-ISSN: 1944-8260 ; DOI: 10.1080/08098131.2015.1111406

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 487  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (75)
 2. 2004đến2006  (69)
 3. 2007đến2009  (59)
 4. 2010đến2013  (86)
 5. Sau 2013  (198)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (447)
 2. Bình xét khoa học  (40)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (62)
 2. Norwegian  (62)
 3. Danish  (55)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gold, Christian
 2. Gold, C
 3. Stige, Brynjulf
 4. Stige, B.
 5. Baker, Felicity

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...