skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Nhan đề tạp chí: None xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media innovators en auteursrecht: rol en betekenis van auteursrechtregimes en juridische cultuur in de VS en Europa

Breemen, Kelly ; Rutten, P.W.M.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Städtebauliche Aufwertungsstrategien in benachteiligten Stadt-quartieren – gute Praxisbeispiele in Europa

Wassenberg, F. ; Wassenberg, F. ; Van Meer, A. ; Van Kempen, R.

ISSN: ; ISSN: 1863-8732

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montebovi, Saskia
  2. Breemen, Kelly
  3. Van Meer, A.
  4. Rutten, P.W.M.
  5. Wassenberg, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...