skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Nineteenth-Century Literature xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Practices: Washington Irving, Ralph Waldo Emerson, and the Recovery of Possibility

Schlueter, John

Nineteenth - Century Literature, Dec 2011, Vol.66(3), pp.283-306,420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Clare and the Ghosts of Natures Past

Bewell, Alan

Nineteenth - Century Literature, Mar 2011, Vol.65(4), pp.548-578,585 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Purloined Letter" in the Gift Book: Reading Poe in a Contemporary Context

Urakova, Alexandra

Nineteenth - Century Literature, Dec 2009, Vol.64(3), pp.323-346,434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inherited Emotions: George Eliot and the Politics of Heirlooms

Osborne, Katherine

Nineteenth - Century Literature, Mar 2010, Vol.64(4), pp.465-493,561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"It Proves that Aestheticism Ought to Be Discarded": W. S. Gilbert and the Poets of Patience

Fischler, Alan

Nineteenth - Century Literature, Dec 2011, Vol.66(3), pp.355-382,420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08919356 ; E-ISSN: 10678352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...