skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Nhan đề tạp chí: New Methods In Medical Ultrasound xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigation of Larynx preparations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Larynx preparations

Kitzing, Peter ; Holmer, Nils-Gunnar ; Holmer, Nils-Gunnar ; Lindström, Kjell

New methods in Medical Ultrasound, pp.232-277

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kitzing, Peter
  2. Lindström, Kjell
  3. Holmer, Nils-Gunnar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...