skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: New Literary History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Slaveries of Sex, Race, and Mind: Harriet Beecher Stowe's Lady Byron Vindicated

Graham, T

New Literary History, Winter 2010, Vol.41(1), pp.173-190,233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

B. R. Ambedkar, John Dewey, and the Meaning of Democracy

Mukherjee, Arun

New Literary History, Spring 2009, Vol.40(2), pp.345-370,450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wordsworth and the Fraternity of Joy

Phillips, James

New Literary History, Summer 2010, Vol.41(3), pp.613-632,691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: "A Piece of the Pie": Women, India, and "the West"

Nussbaum, Martha

New Literary History, Spring 2009, Vol.40(2), pp.431-448,450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...