skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: New Library World xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using iBooks and iPad apps to embed information literacy into an EFL foundations course

Johnston, Nicole ; Marsh, Sally

New Library World, 07 January 2014, Vol.115(1/2), pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/NLW-09-2013-0071

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A library in the palm of your hand

Lee Ballard, Terry ; Blaine, Anna

New Library World, 10 May 2013, Vol.114(5/6), pp.251-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801311326876

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging international students in academic and information literacy

Lahlafi, Alison ; Rushton, Diane

New Library World, 11 May 2015, Vol.116(5/6), pp.277-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/NLW-07-2014-0088

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M-libraries 3: Transforming Libraries with Mobile Technology

Mcnicol, Sarah;

New Library World, 29 September 2012, Vol.113(9/10), pp.499-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-4803 ; E-ISSN: 1758-6909 ; DOI: 10.1108/03074801211273975

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...