skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: New England Journal of Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-class health care

Fletcher, R H ; Fletcher, S W

The New England journal of medicine, 09 December 1982, Vol.307(24), pp.1530-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7144833 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The incidence of primary cardiac arrest during vigorous exercise

Siscovick, D S ; Weiss, N S ; Fletcher, R H ; Lasky, T

The New England journal of medicine, 04 October 1984, Vol.311(14), pp.874-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 6472399 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid function at high altitude

Wright, A D ; Black, E G ; Fletcher, R F ; Bradwell, A R

The New England journal of medicine, 17 May 1984, Vol.310(20), pp.1334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 6425689 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of short-term infusion of sodium nitroprusside on mortality rate in acute myocardial infarction complicated by left ventricular failure: results of a Veterans Administration cooperative study

Cohn, J N ; Franciosa, J A ; Francis, G S ; Archibald, D ; Tristani, F ; Fletcher, R ; Montero, A ; Cintron, G ; Clarke, J ; Hager, D ; Saunders, R ; Cobb, F ; Smith, R ; Loeb, H ; Settle, H

The New England journal of medicine, 13 May 1982, Vol.306(19), pp.1129-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; PMID: 7040956 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R H
  2. Hager, D
  3. Settle, H
  4. Fletcher, R
  5. Lasky, Tamar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...