skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Neurosurgery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Utility and the Limit of Motor Evoked Potential Monitoring for Preventing Complications in Surgery for Cerebral Arteriovenous Malformation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utility and the Limit of Motor Evoked Potential Monitoring for Preventing Complications in Surgery for Cerebral Arteriovenous Malformation

Ichikawa, Tsuyoshi ; Suzuki, Kyouichi ; Sasaki, Tatsuya ; Matsumoto, Masato ; Sakuma, Jun ; Oinuma, Masahiro ; Kasuya, Hiromichi ; Kodama, Namio

Operative Neurosurgery, 09/01/2010, Vol.67(3), pp.ons222-ons228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2332-4252 ; E-ISSN: 2332-4260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1227/01.NEU.0000374696.84827.22

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utility and the Limit of Motor Evoked Potential Monitoring for Preventing Complications in Surgery for Cerebral Arteriovenous Malformation

Ichikawa, Tsuyoshi ; Suzuki, Kyouichi ; Sasaki, Tatsuya ; Matsumoto, Masato ; Sakuma, Jun ; Oinuma, Masahiro ; Kasuya, Hiromichi ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 2010, Vol.67(3 Operative Neurosurgery 1), pp.ons222-ons228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X ; DOI: 10.1227/01.NEU.0000374696.84827.22

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perinidal Dilated Capillary Networks in Cerebral Arteriovenous Malformations

Sato, Sonomi ; Kodama, Namio ; Sasaki, Tatsuya ; Matsumoto, Masato ; Ishikawa, Toshihito

Neurosurgery, 2004, Vol.54(1), pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X ; DOI: 10.1227/01.NEU.0000097518.57741.BE

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glossopharyngeal Nerve Evoked Potentials after Stimulation of the Posterior Part of the Tongue in Dogs

Sakuma, Jun ; Matsumoto, Masato ; Ohta, Mamoru ; Sasaki, Tatsuya ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 2002, Vol.51(4), pp.1026-1033 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Methylprednisolone on Axonal Depression Induced by Hypoxia, γ-Aminobutyric Acid, and (±)-8-Hydroxy-Dipropylaminotetralin Hydrobromide

Sasaki, Tatsuya ; Sakuma, Jun ; Ichikawa, Tsuyoshi ; Matsumoto, Masato ; Tiwari, Pankaj ; Young, Wise ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 2002, Vol.51(6), pp.1477-1483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X ; DOI: 10.1227/01.NEU.0000309125.06785.C7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIGH-FREQUENCY MONOPOLAR ELECTRICAL STIMULATION OF THE RAT CEREBRAL CORTEX

Oinuma, Masahiro ; Suzuki, Kyouichi ; Honda, Takashi ; Matsumoto, Masato ; Sasaki, Tatsuya ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 2007, Vol.60(1), pp.189-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X ; DOI: 10.1227/01.NEU.0000249204.81472.88

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the Dynamics of Cerebral Aneurysms with Four-Dimensional Computed Tomographic Angiography

Matsumoto, Masato ; Sasaki, Tatsuya ; Suzuki, Kyouichi ; Sakuma, Jun ; Endo, Yuji ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 2006, Vol.58(5), pp.E1003-E1003 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X ; DOI: 10.1227/01.NEU.0000217323.32623.F7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Study for Identification of the Facial Colliculus Using Electromyography and Antidromic Evoked Potentials

Suzuki, Kyouichi ; Matsumoto, Masato ; Ohta, Mamoru ; Sasaki, Tatsuya ; Kodama, Namio

Neurosurgery, 1997, Vol.41(5), pp.1130-1136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-396X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Matsumoto, Masato
  2. Kodama, Namio
  3. Sasaki, Tatsuya
  4. Sasaki, T.
  5. Kodama, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...