skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hartung, Hp xóa Nhan đề tạp chí: Neuroscience letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble complement receptor type 1 inhibits experimental autoimmune neuritis in Lewis rats

Jung, Stefan ; Toyka, Klaus V ; Hartung, Hans-Peter

Neuroscience Letters, 1995, Vol.200(3), pp.167-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(95)12115-K

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of brain macrophage/microglial respiratory chain enzyme activity in experimental autoimmune encephalomyelitis of the Lewis rat

Zielasek, Jürgen ; Reichmann, Heinz ; Künzig, Holger ; Jung, Stefan ; Hartung, Hans-Peter ; Toyka, Klaus Viktor

Neuroscience Letters, 1995, Vol.184(2), pp.129-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(94)11187-N

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...