skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Nhan đề tạp chí: Neuroscience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain alpha 1-adrenergic neurotransmission is necessary for behavioral activation to environmental change in mice

Stone, E.A ; Zhang, Y ; Rosengarten, H ; Yeretsian, J ; Quartermain, D

Neuroscience, 1999, Vol.94(4), pp.1245-1252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/S0306-4522(99)00394-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prostaglandin E2 inhibits the potassium current in sensory neurons from hyperalgesic Kv1.1 knockout mice

Jiang, X ; Zhang, Y H ; Clark, J D ; Tempel, B L ; Nicol, G D

Neuroscience, 2003, Vol.119(1), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; PMID: 12763069 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Nicol, G.D
  3. Yeretsian, J.
  4. Clark, J.D
  5. Zhang, Y H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...