skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Neuroscience xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cognitive and neural time course of empathy and sympathy: An electrical neuroimaging study on self–other interaction

Thirioux, B ; Mercier, M.R ; Blanke, O ; Berthoz, A

Neuroscience, 16 May 2014, Vol.267, pp.286-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2014.02.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A neurophysiological study of prepositus hypoglossi neurons projecting to oculomotor and preoculomotor nuclei in the alert cat

Delgado-García, J.M ; Vidal, P.P ; Gómez, C ; Berthoz, A

Neuroscience, 1989, Vol.29(2), pp.291-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/0306-4522(89)90058-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synaptic actions of the superior colliculus on medial rectus motoneurons in the cat

Grantyn, A ; Berthoz, A

Neuroscience, 1977, Vol.2(6), pp.945-951 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/0306-4522(77)90117-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel processing in the vestibular control of eye movements

Berthoz, A ; Baker, R

Neuroscience, 1978, Vol.3(1), pp.119-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/0306-4522(78)90164-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A
  2. Mercier, M R
  3. Blanke, A.
  4. Baker, R.
  5. Thirioux, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...