skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jian xóa Nhan đề tạp chí: Neuroradiology xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupted local neural activity and functional connectivity in subjective tinnitus patients: evidence from resting-state fMRI study.(Report)

Han, Qi ; Zhang, Yang ; Liu, Daihong ; Wang, Yao ; Feng, Yajin ; Yin, Xuntao ; Wang, Jian

Neuroradiology, Nov, 2018, Vol.60(11), p.1193(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3940 ; DOI: 10.1007/s00234-018-2087-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between functional connectivity and motor function assessment in stroke patients with hemiplegia: a resting-state functional MRI study.(Report)

Zhang, Ye ; Liu, Hongliang ; Wang, Li ; Yang, Jun ; Yan, Rubing ; Zhang, Jingna ; Sang, Linqiong ; Li, Pengyue ; Wang, Jian ; Qiu, Mingguo

Neuroradiology, May, 2016, Vol.58(5), p.503(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3940 ; DOI: 10.1007/s00234-016-1646-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jian
  2. Wang, J.
  3. Zhang, Y.
  4. Wang, Li
  5. Han, Qi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...