skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rees, Geraint xóa Nhan đề tạp chí: Neuropsychologia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of prestimulus activity in visual extinction

Urner, Maren ; Sarri, Margarita ; Grahn, Jessica ; Manly, Tom ; Rees, Geraint ; Friston, Karl

Neuropsychologia, July 2013, Vol.51(8), pp.1630-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 23680398 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2013.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can functional imaging reveal about the role of attention in visual awareness?

Rees, G ; Lavie, N

Neuropsychologia, 2001, Vol.39(12), pp.1343-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932 ; PMID: 11566316 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rees, G
  2. Rees, Geraint
  3. Lavie, N
  4. Lavie
  5. Friston, Kj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...