skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Chủ đề: Procédure Judiciaire xóa Nhan đề tạp chí: Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violences sexuelles à l’adolescence : constats et réflexions. Analyse de la population adolescente reçue pour suspicion de violences sexuelles à l’unité médico-judiciaire de Paris

Dupont, M ; Rey-Salmon, C ; Messerschmitt, P ; Marty, F

Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, January 2015, Vol.63(1), pp.36-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0222-9617 ; E-ISSN: 1769-6615 ; DOI: 10.1016/j.neurenf.2014.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Messerschmitt, P
  2. Dupont, M
  3. Marty, F
  4. Rey-Salmon, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...