skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Computer And Information Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Neuroinformatics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bit-Encoding Based New Data Structure for Time and Memory Efficient Handling of Spike Times in an Electrophysiological Setup

Ljungquist, Bengt ; Petersson, Per ; Johansson, Anders ; Schouenborg, Jens ; Garwicz, Martin

Neuroinformatics, 2018, Vol.16(2), pp.217-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-2791 ; E-ISSN: 1559-0089 ; DOI: 10.1007/s12021-018-9367-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...