skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Neuroimage xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced performance by a hybrid NIRS-EEG brain computer interface

Fazli, Siamac ; Mehnert, Jan ; Steinbrink, Jens ; Curio, Gabriel ; Villringer, Arno ; Müller, Klaus-Robert ; Blankertz, Benjamin

NeuroImage, 02 January 2012, Vol.59(1), pp.519-29 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 21840399 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2011.07.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurophysiological predictor of SMR-based BCI performance

Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Halder, Sebastian ; Hammer, Eva M. ; Kübler, Andrea ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel ; Dickhaus, Thorsten

NeuroImage, 15 July 2010, Vol.51(4), pp.1303-1309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The non-invasive Berlin Brain–Computer Interface: Fast acquisition of effective performance in untrained subjects

Blankertz, Benjamin ; Dornhege, Guido ; Krauledat, Matthias ; Müller, Klaus-Robert ; Curio, Gabriel

Neuroimage, 2007, Vol.37(2), pp.539-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.01.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Curio, Gabriel
  2. Curio, G.
  3. Blankertz, Benjamin
  4. Blankertz, B.
  5. Müller, K.-R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...