skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Neurocomputing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodríguez, Arturo C. ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; González, Pascual

Neurocomputing, 29 March 2017, Vol.231, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System for Acquired Brain Injury rehabilitation in Ambient Intelligence environments

Roda, Cristina ; Rodríguez, Arturo C. ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; González, Pascual

Neurocomputing, 03/2017, Vol.231, C, pp.11-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09252312 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2016.04.066

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...