skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Netherlands International Law Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOFT LAW, DIPLOMATIC ASSURANCES AND THE INSTRUMENTALISATION OF NORMATIVITY: WITHER A LIBERAL PROMISE?

Pergantis, Vassilis

Netherlands International Law Review, 2009, Vol.56(2), pp.137-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-070X ; E-ISSN: 1741-6191 ; DOI: 10.1017/S0165070X09001375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Principles and General Principles in the ‘Constitutional Processes’ of International Law

Eggett, Craig; International and European Law ; RS: FdR Institute MCfHR ; RS: FdR IC Const. proc. rechtsorde

Netherlands International Law Review, 2019, Vol.66(2), pp.197-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0165-070X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pergantis, Vassilis
  2. International and European Law
  3. RS: FdR Institute MCfHR
  4. Pergantis, V.
  5. Eggett, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...