skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Nhan đề tạp chí: Naunyn-Schmiedeberg&Apos;S Archives Of Pharmacology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential roles of nitric oxide synthase isozymes in cardiotoxicity and mortality following chronic doxorubicin treatment in mice

Deng, Shiwei ; Kruger, Anke ; Schmidt, Albrecht ; Metzger, Annegret ; Yan, Tiandong ; Gödtel-Armbrust, Ute ; Hasenfuss, Gerd ; Brunner, Friedrich ; Wojnowski, Leszek

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2009, Vol.380(1), pp.25-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-1298 ; E-ISSN: 1432-1912 ; DOI: 10.1007/s00210-009-0407-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. PMC (PubMed Central)  (1)
  2. SpringerLink Open Access  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Metzger, Annegret
  2. Kruger, Anke
  3. Gödtel-Armbrust, U.
  4. Yan, Tiandong
  5. Kruger, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...