skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Rasmussen, Morten xóa Nhan đề tạp chí: Nature genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A genome-wide association study identifies CDHR3 as a susceptibility locus for early childhood asthma with severe exacerbations.(LETTERS)(cadherin-related family member 3)(Report)

Bonnelykke, Klaus ; Sleiman, Patrick ; Nielsen, Kasper ; Kreiner-Moller, Eskil ; Mercader, Josep M. ; Belgrave, Danielle ; Den Dekker, Herman T. ; Husby, Anders ; Sevelsted, Astrid ; Faura-Tellez, Grissel ; Mortensen, Li Juel ; Paternoster, Lavinia ; Flaaten, Richard ; Molgaard, Anne ; Smart, David E. ; Thomsen, Philip F. ; Rasmussen, Morten A. ; Bonas-Guarch, Silvia ; Holst, Claus ; Nohr, Ellen A. ; Yadav, Rachita ; March, Michael E. ; Blicher, Thomas ; Lackie, Peter M. ; Jaddoe, Vincent W.V. ; Simpson, Angela ; Holloway, John W. ; Duijts, Liesbeth ; Custovic, Adnan ; Davies, Donna E. ; Torrents, David ; Gupta, Ramneek ; Hollegaard, Mads V. ; Hougaard, David M. ; Hakonarson, Hakon ; Bisgaard, Hans

Nature Genetics, 2014, Vol.46(1), p.51(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yadav, Rachita
  2. Bisgaard, Hans
  3. Sleiman, Patrick
  4. Holst, Claus
  5. Simpson, Angela

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...