skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nature Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal deformation of soft substrates near a contact line and the direct measurement of solid surface stresses

Style, Robert W. ; Che, Yonglu ; Wettlaufer, John. S. ; Wilen, Larry A. ; Dufresne, Eric R.

Phys. Rev. Lett. 110, 066103 (2013) [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1209.3723

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Che, Yonglu
  2. Wilen, Larry A.
  3. Dufresne, E.R.
  4. Wettlaufer, J S
  5. Che, Y.

theo chủ đề:

  1. Physics
  2. Condensed Matter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...