skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Nature Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell-cycle arrest versus cell death in cancer therapy

Waldman, T ; Zhang, Y ; Dillehay, L ; Yu, J ; Kinzler, K ; Vogelstein, B ; Williams, J

Nature medicine, September 1997, Vol.3(9), pp.1034-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9288734 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redox gene therapy for ischemia/reperfusion injury of the liver reduces AP1 and NF-kappaB activation

Zwacka, R M ; Zhou, W ; Zhang, Y ; Darby, C J ; Dudus, L ; Halldorson, J ; Oberley, L ; Engelhardt, J F

Nature medicine, June 1998, Vol.4(6), pp.698-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9623979 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Salt-sensitive hypertension and reduced fertility in mice lacking the prostaglandin EP2 receptor

Kennedy, C R ; Zhang, Y ; Brandon, S ; Guan, Y ; Coffee, K ; Funk, C D ; Magnuson, M A ; Oates, J A ; Breyer, M D ; Breyer, R M

Nature medicine, February 1999, Vol.5(2), pp.217-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9930871 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Oberley, L
  3. Waldman, T
  4. Vogelstein, B
  5. Coffee, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...