skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa Nhan đề tạp chí: Nature Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties

Buzon, Maria J. ; Sun, Hong ; Li, Chun ; Shaw, Amy ; Seiss, Katherine ; Ouyang, Zhengyu ; Martin-Gayo, Enrique ; Leng, Jin ; Henrich, Timothy J. ; Li, Jonathan Z. ; Pereyra, Florencia ; Zurakowski, Ryan ; Walker, Bruce D. ; Rosenberg, Eric S. ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Buzon, M. J., H. Sun, C. Li, A. Shaw, K. Seiss, Z. Ouyang, E. Martin-Gayo, et al. 2014. “HIV-1 persistence in CD4+ T cells with stem cell-like properties.” Nature medicine 20 (2): 139-142. doi:10.1038/nm.3445. http://dx.doi.org/10.1038/nm.3445. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; DOI: 10.1038/nm.3445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shaw, Amy
  2. Yu, Xu G
  3. Walker, Bruce D.
  4. Zurakowski, Ryan
  5. Leng, Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...