skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Nhan đề tạp chí: Nature Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification and characterization of rod-derived cone viability factor: RdCVF

Léveillard, Thierry ; Mohand-Saïd, Saddek ; Lorentz, Olivier ; Hicks, David ; Fintz, Anne-Claire ; Clérin, Emmanuelle ; Cavusoglu, Nükhet ; Chalmel, Frédéric ; Dollé, Pascal ; Poch, Olivier ; Lambrou, George ; Sahel, José-Alain; Léveillard, Thierry (Editor)

Nature Genetics, July 2004, Vol.36(7), pp.755-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng1386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...