skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nature Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whipworm genome and dual-species transcriptome analyses provide molecular insights into an intimate host-parasite interaction

Bernardo J Foth ; Isheng J Tsai ; Adam J Reid ; Allison J Bancroft ; Sarah Nichol ; Alan Tracey ; Nancy Holroyd ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Magdalena Zarowiecki ; Jimmy Z Liu ; Thomas Huckvale ; Philip J Cooper ; Richard K Grencis ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2014, Vol.46(7), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genomic basis of parasitism in the Strongyloides clade of nematodes

Vicky L Hunt ; Isheng J Tsai ; Avril Coghlan ; Adam J Reid ; Nancy Holroyd ; Bernardo J Foth ; Alan Tracey ; James A Cotton ; Eleanor J Stanley ; Helen Beasley ; Hayley M Bennett ; Karen Brooks ; Bhavana Harsha ; Rei Kajitani ; Arpita Kulkarni ; Dorothee Harbecke ; Eiji Nagayasu ; Sarah Nichol ; Yoshitoshi Ogura ; Michael A Quail ; Nadine Randle ; Dong Xia ; Norbert W Brattig ; Hanns Soblik ; Diogo M Ribeiro ; Alejandro Sanchez-Flores ; Tetsuya Hayashi ; Takehiko Itoh ; Dee R Denver ; Warwick Grant ; Jonathan D Stoltzfus ; James B Lok ; Haruhiko Murayama ; Jonathan Wastling ; Adrian Streit ; Taisei Kikuchi ; Mark Viney ; Matthew Berriman

Nature Genetics, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/ng.3495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Holroyd, Nancy
  3. Foth, Bernardo J.
  4. Nichol, Sarah
  5. Tracey, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...