skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Nature Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Genomic RNA folding mediates assembly of human parechovirus

Shakeel, Shabih ; Dykeman, Eric C ; White, Simon J ; Ora, Ari ; Cockburn, Joseph J B ; Butcher, Sarah J ; Stockley, Peter G ; Twarock, Reidun

Nature communications, 14 July 2017, Vol.8(1), pp.83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 28710463 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-017-00026-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic RNA folding mediates assembly of human parechovirus

Shakeel, Shabih ; Dykeman, Eric C ; White, Simon J ; Ora, Ari ; Cockburn, Joseph J B ; Butcher, Sarah J ; Stockley, Peter G ; Twarock, Reidun

Nature communications, 23 February 2017, Vol.8(1), pp.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 28232749 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41467-016-0011-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recurrent internal tandem duplications of BCOR in clear cell sarcoma of the kidney

Roy, Angshumoy ; Kumar, Vijetha ; Zorman, Barry ; Fang, Erica ; Haines, Katherine M ; Doddapaneni, Harshavardhan ; Hampton, Oliver A ; White, Simon ; Bavle, Abhishek A ; Patel, Nimesh R ; Eldin, Karen W ; John Hicks, M ; Rakheja, Dinesh ; Leavey, Patrick J ; Skapek, Stephen X ; Amatruda, James F ; Nuchtern, Jed G ; Chintagumpala, Murali M ; Wheeler, David A ; Plon, Sharon E ; Sumazin, Pavel ; Parsons, D Williams

Nature communications, 17 November 2015, Vol.6, pp.8891 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2041-1723 ; PMID: 26573325 Version:1 ; DOI: 10.1038/ncomms9891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. White, Simon
  2. Shakeel, Shabih
  3. Dykeman, Eric C
  4. Butcher, Sarah J
  5. White, Simon J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...