skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Debs, Mira xóa Nhan đề tạp chí: Nations and nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a cultural sociology of nations and nationalism

Woods, Eric Taylor ; Debs, Mira

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using cultural trauma: G andhi's assassination, partition and secular nationalism in post‐independence I ndia

Debs, Mira

Nations and Nationalism, October 2013, Vol.19(4), pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Debs, Mira
  2. Debs, M.
  3. Woods, Eric Taylor
  4. Woods, E.T.
  5. Woods, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...