skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Nhan đề tạp chí: Nations and Nationalism xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerant majorities, loyal minorities and ‘ethnic reversals’: constructing minority rights at Versailles 1919 *

Riga, Liliana ; Kennedy, James

Nations and Nationalism, July 2009, Vol.15(3), pp.461-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00382.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A question of national identity or minority rights? The changing status of the Irish language in Ireland since 1922

Mac Giolla Chríost, Diarmait

Nations and Nationalism, July 2012, Vol.18(3), pp.398-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00508.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do western democracies cope with the challenge of societal diversity?

Smooha, Sammy

Nations and Nationalism, April 2018, Vol.24(2), pp.215-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12402

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic or ethnic nation? Two competing concepts in interwar Latvia

Germane, Marina

Nations and Nationalism, July 2012, Vol.18(3), pp.439-460 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00533.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Forgotten Europeans’: transnational minority activism in the age of European integration

Smith, David J. ; Germane, Marina ; Housden, Martyn

Nations and Nationalism, April 2019, Vol.25(2), pp.523-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Helping the enemy? Why transnational Jewish philanthropic foundations donate to Palestinian NGOs in Israel

Haklai, Oded

Nations and Nationalism, July 2008, Vol.14(3), pp.581-599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2008.00333.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation‐building policies in the Balkans: an Ottoman or a manufactured legacy?

Mylonas, Harris

Nations and Nationalism, July 2019, Vol.25(3), pp.866-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Minority Rights

Lenard, Patti Tamara

Nations and Nationalism, January 2006, Vol.12(1), pp.161-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00235_1.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Kymlicka and Eva Pföstl (eds.), Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World. Oxford: Oxford University Press, 2014, 320pp. £55.00 (hbk)

Alunni, Alice

Nations and Nationalism, October 2015, Vol.21(4), pp.825-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12140

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millennium development goals (MDGs) and indigenous peoples' literacy in Cambodia: erosion of sovereignty?

Christie, Ryerson

Nations and Nationalism, April 2015, Vol.21(2), pp.250-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberalism and cultural claims in Central and Eastern Europe: toward a pluralist balance.(Report)

CsergŐ , Zsuzsa ; Deegan - Krause, Kevin

Nations and Nationalism, Jan, 2011, Vol.17(1), p.85(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerant exclusion: expanding constricted narratives of wartime ethnic and civic nationalism 1

Neufeldt, Reina C.

Nations and Nationalism, April 2009, Vol.15(2), pp.206-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2009.00371.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacifism and anti-militarism in the period surrounding the birth of the state of Israel

Hermann, Tamar

Israel Studies, Summer, 2010, Vol.15(2), p.127(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-9513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Germane, Marina
 2. Germane, M.
 3. Smooha, Sammy
 4. Hermann, Tamar
 5. Lenard, Patti Tamara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...