skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Nhan đề tạp chí: Nationalities papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsidering "Piłsudskiite nationalism"

Brykczynski, Paul

Nationalities Papers, 03 September 2014, Vol.42(5), pp.771-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2014.917073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Nationalism as classification: suggestions for reformulating nationalism research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as classification: suggestions for reformulating nationalism research

Maxwell, Alexander

Nationalities Papers, 07/2018, Vol.46(4), pp.539-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00905992.2018.1448376

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positing "not-yet-nationalism": limits to the impact of nationalism theory on Kurdish historiography

Maxwell, Alexander ; Smith, Tim

Nationalities Papers, 03 September 2015, Vol.43(5), pp.771-787 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2015.1049135

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The birth of modern Circassian nationalism

Zhemukhov, Sufian

Nationalities Papers, 01 July 2012, Vol.40(4), pp.503-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.674019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on Russian nationalism

Rutland, Peter

Nationalities Papers, 04 March 2017, Vol.45(2), pp.159-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2017.1306936

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To reject or not to reject nationalism: debating Marx and Engels' struggles with nationalism, 1840s-1880s

Kasprzak, Michal

Nationalities Papers, 01 July 2012, Vol.40(4), pp.585-606 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.685058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Euromaidan and the crisis of Russian nationalism

Horvath, Robert

Nationalities Papers, 02 November 2015, Vol.43(6), pp.819-839 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2015.1050366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism in the USSR: a historical and comparative perspective

Shcherbak, Andrey

Nationalities Papers, 02 November 2015, Vol.43(6), pp.866-885 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2015.1072811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and social welfare in the post-Soviet context

Chandler, Andrea

Nationalities Papers, 01 January 2011, Vol.39(1), pp.55-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2010.532773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russkii Obraz and the politics of "managed nationalism"

Horvath, Robert

Nationalities Papers, 04 May 2014, Vol.42(3), pp.469-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2013.870148

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating gendered transnationalism and nationalism in post-socialist Latvia

Lazda, Mara

Nationalities Papers, 04 May 2018, Vol.46(3), pp.422-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2017.1354835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic media and popular discourse on Russian nationalism

Mikhailova, Yulia

Nationalities Papers, 01 July 2011, Vol.39(4), pp.523-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2011.579954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

István Széchenyi, the casino movement, and Hungarian nationalism, 1827-1848

Maxwell, Alexander ; Campbell, Alexander

Nationalities Papers, 04 May 2014, Vol.42(3), pp.508-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2013.856392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the exclusionary politics of early Turkish nationalism: an ethnic boundary-making approach

Goalwin, Gregory J

Nationalities Papers, 02 November 2017, Vol.45(6), pp.1150-1166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2017.1315394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Forward to David the Builder!" Georgia's (re)turn to language-centered nationalism

Berglund, Christofer

Nationalities Papers, 03 July 2016, Vol.44(4), pp.522-542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2016.1142519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthodoxy and nation-building: Nichifor Crainic and religious nationalism in 1920s Romania

Clark, Roland

Nationalities Papers, 01 July 2012, Vol.40(4), pp.525-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.685057

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Market meets nationalism: making entrepreneurial state subjects in post-Soviet Russia

Müller, Martin

Nationalities Papers, 01 May 2011, Vol.39(3), pp.393-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2011.565320

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish nationalism at its beginning: Analysis of Türk Yurdu, 1913-1918

Balkılıç, Özgür ; Dölek, Deniz

Nationalities Papers, 01 March 2013, Vol.41(2), pp.316-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.752353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flagging Turkishness: the reproduction of banal nationalism in the Turkish press

Köse, Aynur ; Yılmaz, Mustafa

Nationalities Papers, 01 November 2012, Vol.40(6), pp.909-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.742495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Turkish water nationalism and its role in the historical hydraulic development of Turkey

Conker, Ahmet

Nationalities Papers, 03 September 2018, Vol.46(5), pp.877-891 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2018.1473353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 645  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (18)
 2. 1984đến1994  (19)
 3. 1995đến2002  (22)
 4. 2003đến2011  (238)
 5. Sau 2011  (348)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (515)
 2. Bình xét khoa học  (130)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...