skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Nhan đề tạp chí: Nationalities Papers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russkii Obraz and the politics of “managed nationalism

Horvath, Robert

Nationalities Papers, 04 May 2014, Vol.42(3), p.469-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2013.870148

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the exclusionary politics of early Turkish nationalism: an ethnic boundary-making approach

Goalwin, Gregory J.

Nationalities Papers, 02 November 2017, Vol.45(6), p.1150-1166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2017.1315394

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turkish nationalism at its beginning: Analysis of Türk Yurdu , 1913–1918

Balkılıç, Özgür ; Dölek, Deniz

Nationalities Papers, 01 March 2013, Vol.41(2), p.316-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.752353

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and political competition in Central Europe: the case of Poland

Vermeersch, Peter

Nationalities Papers, 01 January 2013, Vol.41(1), p.128-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2012.747499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Europeanization process and Kurdish nationalism in Turkey: the case of the Democratic Society Party

Saylan, Ibrahim

Nationalities Papers, 01 March 2012, Vol.40(2), p.185-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2011.652608

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prince Adam Czartoryski as a liminal figure in the development of modern nationalism in Eastern Europe at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries

Brykczynski, Paul

Nationalities Papers, 01 September 2010, Vol.38(5), p.647-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2010.498467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Orthodoxy, Russian nationalism, and Patriarch Aleksii II

Knox, Zoe

Nationalities Papers, 01 December 2005, Vol.33(4), p.533-545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990500354004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FEMINISM, PRAGMATISM OR BOTH? CZECH RADICAL NATIONALISM AND THE WOMAN QUESTION, 1898–1914

Kelly, T. Mills

Nationalities Papers, 01 December 2002, Vol.30(4), p.537-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2002.10540506

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIHIZ IN THE SIXTIES: POLITICS AND DRAMA BETWEEN NATIONALISM AND AUTHORITARIANISM

Miller, Nick

Nationalities Papers, 01 December 2002, Vol.30(4), p.603-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2002.10540509

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Inadequacy of the Ethnic/Civic Antinomy: The Language Politics of Bulgarian Nationalism

Toshkov, Alex

Nationalities Papers, 01 May 2009, Vol.37(3), p.277-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990902865540

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the Nation, Instrumentalizing Nationalism: Revisiting Romanian National-Communism, 1956–1989

Petrescu, Dragoş

Nationalities Papers, 01 July 2009, Vol.37(4), p.523-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990902985728

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language, nationalism, and populism in Belarus

Goujon, Alexandra

Nationalities Papers, 01 December 1999, Vol.27(4), p.661-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/009059999108885

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From nationalism to nation-building: Latvian politics and minority policy *

Galbreath, David J.

Nationalities Papers, 01 September 2006, Vol.34(4), p.383-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990600841918

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political significance of cultural nationalism: the Slavophiles and their notion of a Russian enlightenment

Rabow‐Edling, Susanna

Nationalities Papers, 01 June 2004, Vol.32(2), p.441-456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/0090599042000230278

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity building and the Holocaust: Roma political nationalism

Kapralski, Slawomir

Nationalities Papers, 01 June 1997, Vol.25(2), p.269-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905999708408503

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism versus internationalism: The roles of political and cultural elites in interwar and communist Romania

Korkut, Umut

Nationalities Papers, 01 May 2006, Vol.34(2), p.131-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990600617698

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethno-symbolic nationalism, Orthodoxy and the installation of communism in Romania: 23 August 1944 to 30 December 1947

Leustean, Lucian N.

Nationalities Papers, 01 December 2005, Vol.33(4), p.439-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905990500353915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian nationalists in the Komi Republic: a case study of the Frontier of the North

Kuzmin, Aleksandr G. ; Mitrofanova, Anastasia V.

Nationalities Papers, 04 March 2017, Vol.45(2), p.238-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2016.1277514

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genealogy, history, nation

Light, Nathan

Nationalities Papers, 01 January 2011, Vol.39(1), p.33-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2010.534776

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicization of identity in a European borderland: Istria, Croatia, and authenticity, 1990–2003

Ashbrook, John

Nationalities Papers, 01 November 2011, Vol.39(6), p.871-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5992 ; E-ISSN: 1465-3923 ; DOI: 10.1080/00905992.2011.614225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 216  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (20)
 2. 1999đến2002  (24)
 3. 2003đến2006  (29)
 4. 2007đến2011  (34)
 5. Sau 2011  (109)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (193)
 2. Bình xét khoa học  (23)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...