skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Nationalism and Ethnic Politics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Converging Political Cultures: How Globalization is Shaping the Discourses of American and Israeli Jews

Sasson, Theodore ; Tabory, Ephraim

Nationalism and Ethnic Politics, 01 March 2010, Vol.16(1), pp.22-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110903583328

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Organizations and the Governance of Ethnocultural Diversity after the Cold War: The Yugoslav "Laboratory"

Caplan, Richard

Nationalism and Ethnic Politics, 03 July 2014, Vol.20(3), pp.269-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2014.937623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do Ethnonational Conflicts Reach Different Degrees of Violence? Insights from Kosovo, Macedonia, and Bulgaria during the 1990s

Koinova, Maria

Nationalism and Ethnic Politics, 16 March 2009, Vol.15(1), pp.84-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110802672412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tabory, Ephraim
  2. Koinova, Maria
  3. Sasson, Theodore
  4. Caplan, Richard
  5. Koinova, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...