skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Visual Communication And Image Representation xóa Nhan đề tạp chí: Nanoscale xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic macroblock wavefront parallelism for parallel video coding

Wang, Zhenyu ; Dong, Shengfu ; Wang, Ronggang ; Wang, Wenmin ; Gao, Wen

Journal of Visual Communication and Image Representation, April 2015, Vol.28, pp.36-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Aiying
  2. Ke, Peiling
  3. Dong, Shengfu
  4. Zhang, Dong
  5. Wang, Ronggang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...