skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Nhan đề tạp chí: Nano Letters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current-phase relation of ballistic graphene Josephson junctions

Nanda, Gaurav ; Aguilera-Servin, Juan ; Rakyta, Péter ; Kormányos, Andor ; Kleiner, Reinhold ; Koelle, Dieter ; Watanabe, Kenji ; Taniguchi, Takashi ; Vandersypen, Lieven ; Goswami, Srijit; Goswami, Srijit (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00097

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene-based topological insulator with an intrinsic bulk band gap above room temperature

Kou, Liangzhi ; Hu, Feiming ; Shu-Chun, Wu ; Wehling, Tim ; Felser, Claudia ; Chen, Changfeng ; Frauenheim, Thomas; Frauenheim, Thomas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 9, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/nl4037214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Properties of Graphene Encapsulated with Different Two-Dimensional Atomic Crystals

Kretinin, A ; Cao, Y ; Tu, J ; Yu, G ; Jalil, R ; Novoselov, K ; Haigh, S ; Gholinia, A ; Mishchenko, A ; Lozada, M ; Georgiou, T ; Woods, C ; Withers, F ; Blake, P ; Eda, G ; Wirsig, A ; Hucho, C ; Watanabe, K ; Taniguchi, T ; Geim, A ; Gorbachev, R; Gorbachev, R (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 24, 2014 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/nl5006542

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Conduction across Monolayer and Few-Layer Graphenes

Myung-Ho, Bae ; Cahill, David ; Pop, Eric; Pop, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 29, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/nl101790k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Watanabe, K
  2. Taniguchi, T
  3. Blake, P
  4. Withers, F
  5. Pop, Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...